Follow     

บทความ

 


ใบขับขี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้รถต้องมี วันนี้ ADMIRE มีสาระมาฝาก เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ใน
"การขอรับใบอนุญาตขับรถไม่ว่าจะเป็นการขอใหม่หรือต่ออายุ"ค่ะ

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์นะคะ
ติดตามข่าวสารดีๆ เพิ่มเติมคลิก https://goo.gl/CFzhFz


1.การขอรับใบอนุญาตขับรถส่ว นบุคคลชั่วคราว ขอใหม่ ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจร ิงและใบรับรองแพทย์


2.การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญ าตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล  (5 ปี)
ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจร ิง ใบรับรองแพทย์ และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอาย ุ


3.การขอต่ออายุใบอนุญาตขับร ถส่วนบุคคล (5 ปี) เตรียมแค่ บัตรประชาชนตัวจริง และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอาย ุ
แต่ถ้าปล่อยให้หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย


4.การขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์
และต้องแสดงใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วย


5.ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
และใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ยื่นประกอบ ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทย์สภารับรอง”
มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่มาสมัคร


ดังนั้น เพื่อความชัดเจนขอให้แจ้งกับคลินิกหรือสถานพยาบาลให้ชัดเจนว่า ขอใบรับรองแพทย์
สำหรับประกอบการขอรับใบขับขี่ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้องและมีข้อมูลการตรวจที่ครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถโหลดแพลตฟอร์มได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ: https://goo.gl/22PkHe